เข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
*
*

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและวิชาการระดับประเทศ
การประชุมทางวิชาการ NCIT2006 (National Conference on Information Technology 2006)
หัวข้อ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาประเทศ
ระหว่างวันที่ 2–3 พฤศจิกายน 2549
ณ โรงแรมเอเซีย

< ขยายเวลาส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใน: 31 สิงหาคม 2549 >

เนื่องด้วยในปี 2549 อันเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี นับจากที่ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2489 เป็นต้นมา ซึ่งถือได้ว่าพระองค์ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุด

ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลสมัย สถาบันการศึกษาที่มีการเปิดสอนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งจากภาครัฐและ ภาคเอกชน จำนวน 9 สถาบัน อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมมือกันในการจัดงานประชุมวิชาการฉลอง สิริราชสมบัติ 60 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษานักวิจัย นักวิชาการ นักวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักธุรกิจได้นำ เสนอผลงาน และเป็นเวทีที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างผู้เกี่ยว ข้องจากองค์กรต่าง ๆ ในระดับชาติ

Theme:เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาประเทศ

1.Soft Computing
- Artificial Intelligence
- Fuzzy and Neural Computing
- Genetic Algorithms
- Intelligent Agents
- Neural Networks
- Natural Language Processing
- Robotics and Automation
- Image Processing

2.Human-Computer Interaction
- Graphical User Interfaces
- Multimedia
- Interactive Systems
- Computer-Supported Cooperative Work
- Human Cognitive Skills
- Visualization
- Computer Simulation

3.Information Assurance and Security
- Cryptography
- Forensics and Incident Response
- Biometrics
- Security Policies and Procedures

4.Information Systems
- Databases
- Information Retrieval
- Transaction Processing
- Distributed and Object Databases
- Knowledge Management
- Data Warehousing
- Expert Systems
- Multimedia Information Systems
- Digital Libraries
- Geographical Information Systems

5.Networking
- Advanced Computer Networks
- Internet Technology and Applications
- Distributed Systems
- Wireless and Mobile Computing
- Data Compression
- Network Security
- Enterprise Networking
- Digital Communications

6.Programming
- Object-Oriented Programming
- Event-Driven Programming
- Functional Programming
- Logic Programming
- XML and other Extensible Languages
- Parallel Programming

7.Platform Technologies
- Advanced Computer Architecture
- Parallel Architectures
- Grid Computing
- Cluster Computing
- RFID
- Embedded Systems

8.System Integration and Architecture
- Software Acquisition and Implementation
- System Needs Assessment
- Software Economics
- Enterprise Systems
- Computing Economics

9.Social and Professional Issues
- Professional Practice
- Social Context of Computing
- Computers Ethics
- IT Law
- Intellectual Property
- Privacy and Civil Rights

10.Web Systems and Technologies
- Programming for the WWW
- E-commerce
- Content Management Systems
- E-Government and E-Service

11.Education Technology
- E-Learning Technologies

12.Multidisplinary
- Bioinformatics
- Biomedical Information Systems
- Nano Technology

13.Any other related topics